http://skn.brrd.in.th/web/

GAP ข้าว

โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานปี พ.ศ. 2551

1. การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิต GAP ข้าวเพื่อการรับประทานและแปรรูปของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เป้าหมาย จำนวนแปลงเกษตรกรของจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เท่ากับ 1,000  400 และ 910 แปลง ตามลำดับ รวม 2,310 แปลง ผลการดำเนินงาน ดังตาราง

จังหวัด

จำนวนแปลง

เป้าหมาย

ดำเนินการตรวจประเมิน

ผ่าน

ร้อยละ

สกลนคร

1,000

1,062

770

73

นครพนม

400

541

318

59

มุกดาหาร

910

1,005

416

41

รวม

2,310

2,608

1,504

58

2. การอบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของข้าวและศูนย์ข้าวชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะในการดำเนินงานโครงการและมีองค์ความรู้ด้านข้าวและมาตรฐานระบบการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (GAP-Grain และ GAP-Seed) เป้าหมาย คือ ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารหนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลำภู รวม 129 ราย ประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังนี้ การชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินงานโครงการปี พ.ศ. 2551 การอบรมเกษตรกรและGAP อาสาและบทบาทที่ปรึกษา การผลิตข้าวให้ตรงตามพันธุ์ การตรวจตัดข้าวปน ข้อกำหนดระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของข้าว(GAP-Grainและ GAP-Seed) และขั้นตอนการรับรองของกรมการข้าว การจัดทำทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้สมัครเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิต แนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ผลการดำเนินงาน สรุปได้ว่าเนื้อหาวิชาที่บรรยาย มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับพอใจมาก เอกสารและการลงทะเบียน มากกว่าร้อยละ 72 อยู่ในระดับพอใจมาก สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ อาหารและที่พัก มากกว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับพอใจ

 
ป้ายโฆษณา